این کتاب مثل کتاب 400 دارای طبقه بندی مشخصی می باشد اما با این تفاوت که سطح پیشرفته ای از لغات را پوشش می دهد. طبقه بندی بودنش به شما کمک می کند لغات مرتبط را راحت تر یاد بگیرید و به ذهن بسپارید. همان طور که می دانید این کتاب برای آزمون GRE بسیار مفید است. به دلیل اینکه این کتاب شامل لغاتی می باشد که Text To Speech قادر به خواندن آنها نیست از ارائه روخوانی مثالها اجتناب کردیم تا ما مدیون شما نشویم و تلفظ هایتان را اشتباه یاد نگیرید. اما تلفظ خود لغات را کامل به همراه تلفظ انسانی برای شما تهیه کرده ایم تا شما آنها را صحیح یاد بگیرید.
      برای تمام لغات فلش کارت تمرین ارائه شده تا دیکته لغات را نیز یاد بگیرید.

 

book 601