برخلاف شهرت بسیار زیاد 504 لغت ضروری، کتاب لغات ضروری تافل دارای سطح نسبتاً بهتری از لغات می باشد. این کتاب را به تمام کسانی که آزمون بین المللی تافل و یا آزمون های داخلی مثل کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا دارند توصیه می کنیم.
      برای تمام لغات فلش کارت تمرین ارائه شده تا دیکته لغات را نیز یاد بگیرید.